Nyugat-Békési Evangélikus

Egyházközségeink

 • Ambrózfalva–Csanádalberti–Pitvarosi Evangélikus Egyházközség

 • Ambrózfalvát 1843-ban alapították, 1850-ben vált anyaegyházzá. Templomát 1862 - 1864 között építették. Leányegyháza, Csanádalberti, 1844-ben épült újra, ekkor alakult az evangélikus gyülekezet is. Temploma 1882-re készült el. Pitvaros 1816-ban alakult, többségében szlovákok lakják. Az evangélikusok 1836-ban önállósultak. Templomuk 1881–82-ben épült. 1947-ben 2000 szlovák evangélikus vándorolt Szlovákiába. A kitelepítés ütötte seb aligha gyógyítható be a gyülekezetben. Egy óriási templom és egy pici, de lelkes és öntudatos gyülekezet a maradvány. Itt is döntő lesz a jövőben, hogy mennyire költöznek el a fiatalok, vagy mennyire maradnak. Jelenleg öröm, hogy hittanosok is vannak.

  A társult egyházközség jelenleg az élet halvány jeleit mutatja. Újra van hittan, rendszeres istentisztelet, lelkészi szolgálat. A szolgálatokat helyettes lelkész végzi. Egy önállóan beiktatott parókus lelkész állásának megteremtéséhez nincsenek meg a feltételek.

  Szórványok: Battonya, Csanádpalota, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Nagylak.

 • Istentiszteletek:

 • Ambrózfalván 9 órakor. Csanádalbertiben minden hónap első vasárnapján 14 órakor. Pitvaroson minden hónap első vasárnapján 15.30-kor szlovák, a többi vasárnapon 10.30-kor magyar nyelven. Nagylakon minden hónap első vasárnapján 16 órakor. Szórványokban igény szerint.

 • Csabacsűdi Evangélikus Egyházközség

 • 1927-ben alakult az egyházközség, templomát 1952-re építették fel.

  A gyülekezet tagjai bíznak abban, hogy az egyháztagok száma a jövőben gyarapodni fog. A gyülekezet jó kapcsolatokat ápol az itt élő más felekezetekkel is. Az évente tartott közös istentiszteleti alkalmak meghitt ökumenikus szellemben zajlanak le.

 • Istentiszteletek:

 • vasárnap 10 órakor, a délutániak télen 15 órakor, nyáron 18 órakor.

 • Hódmezővásárhelyi Evangélikus Egyházközség

 • 1796-ban vált önálló egyházközséggé, az evangélikus templomot 1844-ben szentelték fel. Szórvány: Mártély és Székkutas.

  Nagy lendületű gyülekezet, amely szép jövő elé néz. Sok gyülekezeti alkalmat tartanak hétköznapokon.

 • Istentisztelet:

 • vasárnap 9 órakor.

 • Nagybánhegyes-Magyarbánhegyesi Evangélikus Egyházközség

 • Nagybánhegyes 1857-ben vált önálló gyülekezetté, temploma 1895-re készült el (tervezte Krim József nagylaki építész). Társegyháza Magyarbánhegyes, amely 1941-ben missziói egyházközséggé alakult. Temploma 1949-ben készült el.

  Kevesen vannak, de nagyon igénylik a rendszeres istentiszteletet. A gyülekezet jövője olyan, mint vidéken a magyar társadalom jövője. Lelkésze szorgalmasan gondozza a gyülekezetek maradékát.

  Szórvány: Mezőkovácsháza és Végegyháza.

 • Istentiszteletek:

 • Nagybánhegyesen 11 órakor. Magyarbánhegyesen havonta három alkalommal: az első, harma dik és ötö dik vasárnap 14.30-kor.

 • Nagyszénás–Gádorosi Evangélikus Egyházközség

 • Nagyszénás települést 1818-ban hívták életre. Az evangélikusok az orosházi egyházközség filiájaként szerepelnek egészen 1895-ig. 1896-tól váltak önállóvá, templomukat 1900-ban szentelték fel.

  A jelen helyzet bizakod ásra ad okot, a gyarapodás, erősö dés számos jele látható, így min den nehézség ellenére is biztató a jövő. Több diák jár be az orosházi evangélikus iskolába, ami szintén jó jelzés.

  Gádoros falu 1876-ban alakult Bánfalva néven, az evangélikusokat az orosházi lelkészek gon dozták, 1844-től vált önálló egyházközséggé. 1888-ban épült fel a mai templom. 1980-tól a nagyszénási gyülekezet társegyházává lett. Sajnos az elárvulás évtize dekkel ezelőtt megkez dő dött. Gádoros szolgálhat a temetőjében ama ritkasággal is, hogy a kereszt (vagy keresztény jelképek) helyett vörös csillagos sírok is vannak. A templom nagy, a gyülekezet már picike. Szórványa Eperjes.

 • Istentiszteletek:

 • Nagyszénáson 10 órakor. Gá doroson minden második vasárnap 14 órakor. Eperjesen min den hónap első vasárnapján 15.30-kor.

  • Orosházi Evangélikus Egyházközség

  • 1744. április 24-én alapították a települést és az egyházközséget is evangélikus vallású magyarok. A templom tornyát 1777-ben, a kelet-nyugati főhajót 1786-ban, a déli toldalékot 1830-ban építették.

   1992-től indult a Hajnal Evangélikus Óvoda, 1996-tól az Orosházi Evangélikus Általános Iskola és Gimnázium.

   Kapcsolódó intézmény az Orosházi Evangélikus Egyházközség Levéltára.

   Orosházi Harangszó néven jelentetik meg gyülekezeti újságjukat, amely az egyházmegye legjelentősebb egyházi sajtókiadványa.

   A gyülekezetnek újra kell erősödnie. Erre is megvan a reménység, egyrészt a jól működő intézmények miatt, másrészt a tu datosabb gyülekezeti munka következtében. Hatalmas emberi tartalékokat kell kiaknázni.

   Leányegyházak: Csaná dapáca, Kardoskút–Rákóczitelep–Szentetornya.

  • Istentiszteletek:

  • Gyermek-istentisztelet vasárnaponként 9 órakor. Istentisztelet vasárnap 10 órakor. Szentetornyán 8:30-kor, Rákóczitelepen 10 órakor, Kar doskúton 14 órakor, Csanádapácán 10.30-kor.

  • Pusztaföldvári Evangélikus Egyházközség

  • 1861-től követhető nyomon az evangélikusság. Kezdetben az orosháziak leányegyháza, majd 1896-tól anyagyülekezetté vált. 1913-ban szentelték fel templomát.

   Érdekes lelki képlettel rendelkező közösség. A templomba járás általánosan nem jellemző,de ugyanakkor a társadalmi temetést nem ismerik, azaz bizonyos értelemben mégis ragaszko dnak a valláshoz.

  • Istentisztelet:

  • vasárnap 9 órakor.

  • Szarvas-Ótemplomi Evangélikus Egyházközség

  • 1722-től, a város alapításától van hírünk az evangélikusokról. A Tesse dik Sámuel által épített templom 1786–88 között készült el.

   Az egyházközség 2000-től indította el a Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodát.

   A gyülekezet működteti a már említett Ótemplomi Szeretetszolgálatot, amely mellett meg kell említeni a város vonzáskörzetében működő Középhalmi Misszió nevű alkoholmentő szakszolgálatot is.

   Tessedikkel a XXI. Századik Esély Népfőiskola néven indították el népfőiskolájukat (ld. fentebb).

   Hozzájuk kapcsolódik az evangélikus egyházközség levéltára.

   A gyülekezetben komoly fizikai és lelki építkezés folyik, amely nagyon szép és biztató jövőt vetít előre.

  • Istentiszteletek:

  • vasárnap 10 órakor, a délutániak télen 17 órakor, nyáron 18 órakor.

  • Szarvas-Újtemplomi Evangélikus Egyházközség

  • Az 1800-as évek közepén az ótemplom kicsinek bizonyult, és mivel a magyar kisebbség is vágyódott istentiszteletre, 1897-ben felszentelték az újtemplomot, melyet Francsek Imre tervezett. A Déli Egyházkerület létrehozása után 1953-ban kettéválasztották a szarvasi evangélikus gyülekezetet, és ekkor jött létre az újtemplomi egyházközség.

   Három szeretetotthont tartanak fent (Betánia, Immánuel, Újtemplomi). 2006-ban indították a Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Evangélikus Általános Iskolát már meglévő óvo dájuk mellett.

   Leányegyházak: Kar dos és Örménykút.

   A gyülekezet sok megpróbáltatáson ment, és megy ma is keresztül. Sajnos nem kevesen kiváltak a gyülekezetből. A gyógyulásra azonban min dig van remény: a jelenleg tapasztalható csend már talán a béke és a gyógyulás jele.

  • Istentiszteletek:

  • Szarvas-Újtemplom: 10 órakor. Kardoson minden negye den negye dik vasárnap 15 órakor.

   • Szentesi Evangélikus Egyházközség

   • 1791-től az orosházi evangélikusok fíliája, 1823-tól anyaegyház. Templomát 1905-ben építették (Francsek Imre tervezte).

    A gyülekezet temploma megújult. Reméljük, egyszer majdlelki ébredés is bekövetkezik. Jelenleg szerény létszámú, de lelkes kis közösség hordozza a gyülekezet terheit.

    Leánygyülekezete Nagymágocs.

    Szórványok: Árpádhalma, Csanytelek, Csépa, Csongrádderekegyház, Fábiánsebestyén, Felgyő, Midszent, Nagytőke, Szegvár, Tiszavacs, Tömörkény.

    Csak Nagymágocson és Csépán vannak még istentiszteletek bizonyos ren dszerességgel, vagyis ahol régen parókiák álltak önálló lelkészekkel. A többi helyen alkalmanként tartanak istentiszteleteket.

   • Istentiszteletek:

   • vasárnap 9 órakor. Nagymágocson minden hónap harmadik vasárnapján 10.30-kor, Csépán min den hónap negye dik vasárnapján 11 órakor.

   • Tiszaföldvári Evangélikus Egyházközség

   • Az 1800-as évek elejétől Szarvas fíliája, 1817-től anyagyülekezet, 1860-ban avatták fel mai templomukat. Tiszaföl dvár-Ószőlőben 1937-ben máso dik templomot emeltek.

    Szórványok: Cibakháza, Cserkeszőlő, Kunszentmárton, Martfű, Nagyér, Öcsöd, Rákóczifalu, Tiszainoka, Tiszajenő, Tiszakürt, Vezseny.

    A hajdan két templommal is rend elkező gyülekezet mára elfogyott. Tűnődni lehet az összezsugorodás felett.

   • Istentisztelet:

   • vasárnap 15 órakor.

   • tkomlósi Evangélikus Egyházközség

   • 1746-ban alakult a település és az evangélikus egyházközség is. Templomát 1795-ben szentelték fel.

    A tótkomlósi gyülekezet Evangélikus Egyházi Óvodát és Evangélikus Egyházi Szeretetotthont is műkö dtet.

    Leányegyház: Mezőhegyes. Szórványok: Békéssámson és Kaszaper.

    Nagy múltú, szlovák gyülekezet. A sok megpróbáltatáson átment közösségben újra érezhető a megújulás, a feléle dés reménysége. A biztató jelek közé tartozik a hittanosok számának, az ifjúsági gyülekezet létszámának jelentős növeke dése. A gyülekezet életét lelkes, buzgó tagok igyekeznek segíteni.

   • Istentiszteletek:

   • Tótkomlóson 11 órakor, minden hónap első vasárnapján 14 órakor szlovák nyelven. Mezőhegyesen 9 órakor.